Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK )

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu" ile kurulmuştur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Kurum; 5544 sayılı Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu idaresidir.

8 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen MYK ilk Genel Kurulunda MYK Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş, 26 Aralık 2006 tarihinde Kurulun kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçmesiyle MYK hukuken faaliyete başlamıştır.

Kurumun temel görevi; Avrupa Birliği ile uyumlu "ulusal mesleki yeterlilik sistemi"ni kurmak ve işletmektir.

Sektör Komiteleri; Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve karar veren komitelerdir. Sektör Komiteleri; Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, ÇSGB, YÖK, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Hangi sektör komitelerinin kurulacağı ve bu komitelerde hangi mesleklerin görüşüleceği ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK )

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 4 Kasım 1999'da 4457[1] sayılı kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulan kurum, 2011 yılından günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ile "ilgili" olarak; Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerinin, uluslararası standartlar esas alınarak değerlendirmesini ve onaylanması görevini yerine getirmektedir. ISO/IEC 17011[2] standardına uyum sağlamış olan TÜRKAK; Laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle; ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası geçerliliğini temin etme görevini yürütmektedir.
Faaliyet Alanı
Deney kalibrasyon, tıbbi laboratuvarların ve yeterlilik test sağlayıcılarının akreditasyonu.
Muayene kuruluşlarının akreditasyonu
Ürün belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu
Sistem belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu
Personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu

Ulusal Meslek Standartları (UMS) Ve Ulusal Yeterlilikler (UY)

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Mevzuat
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu için tıklayınız.
 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'i için tıklayınız.
 • Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği için tıklayınız.
 • MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği için tıklayınız.
 • MYK Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği için tıklayınız.
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Denetim Usul ve Esasları için tıklayınız.
 • Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Geçici Süreli Çalıştırmaya İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğruluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz ve Şikayetlerin Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Meslekî Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ için tıklayınız.
 • 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7726) için tıklayınız.
 • 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2016/8677) için tıklayınız.
 • 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10713) için tıklayınız.
 • Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) için tıklayınız.
 • Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1 için tıklayınız.
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik tıklayınız.