Teşvik ve Zorunluluk Kapsamındaki Meslekler

MYK tarafından yayınlanmış teşvik ve zorunluluk kapsamındaki meslekler için tıklayınız...https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

Sınav ve Belgelemdirme Süreci

Belge Kararının Verilmesi
Belgelendirme kararı, ölçme ve değerlendirme süreci boyunca toplanan bilgiler temel alınarak ve bu bilgilerin doğrulaması yapılarak ilgili karar vericiler tarafından bağımsız olarak verilir.
Belgenin Basılması, Teslimi ve Yenilenmesi
Belgeler; Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde tanımlı olan şartlara göre basılır ve yenilenir.  
Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır:
Belgelenen kişinin adı, 
Benzersiz bir belge numarası (belge no),
Belgelendirme kuruluşunun adı, markası ve mühürü,
Sercan Belgelendirme,MYK ve TÜRKAK markaları
Belgelendirildiği yeterliliğin adı, tarihi, geçerlilik süresi ve diğer gerekli bilgileri.
Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi
Belgenin geçerlilik süresi ilgili Ulusal Mesleki yeterliliklerde belirtildiği gibi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 yıl süresince geçerlidir.
Belgenin Gözetiminin Yapılması
Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla kişiden, belgenin geçerlilik süresinin 2. yılından itibaren 3. yılının sonuna kadar, Gözetim Takip Formu ile Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nu çalıştığı işletmenin yetkilisine doldurtması ve onaylatarak Sercan Belgelendirmeye teslim etmesi istenir.
Belgenin Askıya Alınması
Gözetim tarihinde Gözetim Takip Formu ile Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nu Sercan Belgelendirmeye teslim etmeyen belge sahipleri için (belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu) belgeler 12 ay süresince askıya alınır.
Belgenin İptal Edilmesi
Gözetim süreci gerçekleşmemiş ve askı sürecini geçirmiş belgeler, Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nda belgenin 12 aylık askı durumu sonrasında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda belge ipatli olur.
Belge Kapsamının Değiştirilmesi
Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen ilgili yeterlilik revizyonunda köklü değişiklikler olması durumunda  belgeli personel tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav, yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge süresince geçerlidir.
Sınavla belge yenileme
Kanıt veya portfolyo sunamayan ve belge yenileme performans değerlendirme sonucu olumsuz olan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınavlarına girebilir. Sınavlarda başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.
Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri
Kapsamımızda yer alan bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve Sercan Belgelendirme yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Sercan Belgelendirme yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.
 

Belge Teşvikleri

Malumları olduğu üzere, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan Tebliğlerde yer alan ulusal yeterliliklerde/mesleklerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Bakanlığımız tarafından belirlenen Usul ve Esas dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
25/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya ak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar da 02/03/2017 tarihinde yapılan değişiklikle, çalışanların sınav ücretlerinin işverenleri tarafından karşılanabilmesine imkân sağlanmıştır.
Bu çerçevede, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından gelen görüşler doğrultusunda ve kalite güvencesini artırmak üzere teşvik uygulamalarına yönelik müstakil bir genelge hazırlama ihtiyacı hâsıl olmuştur. İlgili taraflardan alınan görüşler çerçevesinde oluşturulan Başkanlık Genelgesi 17.01.2018 tarih ve 2018/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
09.03.2017 tarih E.1175 sayılı Başkanlık Oluru ile yürürlüğe giren "Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar (Sıra No:2)" söz konusu Başkanlık Genelgesinin onaylanması ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek-1 Başkanlık Genelgesinde yer alan hususların sınav ve belgelendirme süreçlerine yansıtılması ve sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde Genelgede belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına duyurulur. 

Belge Kullanım Sözleşmesi

TARAFLAR
SERCAN EĞİTİM MESLEKİ YETERLİLİK SINAV BELGELENDİRME TİC.LTD.ŞTİ.   Bu sözleşmede SERCAN olarak ifade edilecektir

– SERCAN belgelendirme sınavlarına başvuran adaylar. Bu sözleşmede aday olarak ifade edilecektir

İş bu sözleşme, SERCAN belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

GENEL
Bu sözleşme iki nüsha hazırlanır ve biri adaya verilir.
Sözleşme kural ve şartları, SERCAN tarafından, başvuruda bulunan adaylara ve belgelendirilmiş kişilere yazılı , sözlü görüşme ile veya web de duyuru şeklinde aktarımla herhangi bir değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.
İlgili Belgelendirme Programına ilişkin ücret bilgisi SERCAN IN web sayfasında yayınlanır. Sınav ve Belge düzenleme ücreti başvuru sırasında sınavdan önce peşin ödenir.
Sınavdan vazgeçme, çeşitli sebeplerden dolayı sınava girememe durumlarında ya da Askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz.
ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SERCAN’dan almış olduğum …………………… Kapsamlı ……………………………… numaralı Belgemi, SERCAN, MYK ve TURKAK’ a ait logoyu yasal düzenlemelere riayetle birlikte aşağıdaki koşullara uygun kullanacağımı, aksi taktirde tüm yasal sorumlulukların münhasıran tarafıma ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Belgelendirme programının şartlarına ve sınav kurallarına eksiksiz uyacağımı,
Sınavı istediğim bir sınav merkezinde yapılmasını talep ettiğim taktir de SERCAN ile aramda yapılacak sözleşmeye istinaden ilgili Standart ve Ulusal Yeterliliklere göre sınav parçalarını, ilgili makinelerini, sarf malzemelerini zarar vermeyecek şekilde kullanacağımı.
Belge almaya hak kazandığım taktirde kapsamı dahilinde ve yasal düzenlemelere uygun olarak kullanacağımı,
Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebileceğimi. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlayacağımı,
SERCAN’nın WEB sitesinde yayınlanacak Standartların ve Ulusal Yeterliliklerin revizyonu sebebiyle belgelendirme şartlarında yapılacak değişikliklere riayet edeceğimi ve ön bildirim olarak kabul ettiğimi.
Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde SERCAN ‘a zarar verecek şekilde kullanmayacağımı, Kişisel bilgilerimde veya değişiklik olduğunda SERCAN yetkililerine bilgi vereceğimi .
Kişisel bilgilerimde Belgelendirme programındaki şartları sağlayamayacak değişiklik olduğunda SERCAN yetkililerine vakit kaybetmeden bildireceğimi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun Mevzuat ve Logo Kullanım Talimatlarına riayet edeceğimi.
Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde belge gözetim sürelerine uyma konusunda ve SERCAN‘ı bilgilendireceğimi ve şahit evrakları SERCAN’a ulaştırma konusunda tüm sorumlulukların bana ait olduğunu.
Belgelendirme standardı TS EN ISO/IEC 17024 ‘e göre belgeyi almaya hak kazandığım taktirde kullanım hakkının kapsam dahilinde bana, sertifika mülkiyetinin ise SERCAN’a ait olduğunu kabul ettiğimi.
SERCAN, MYK ve TURKAK kuruluşları hakkında yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlarda bulunmayacağımı,
SERCAN’ın WEB (sercan.com.tr) sitesindeki PB.TL02 Belge Kullanım talimatındaki kurallara, bana sağlanan, evraklarımın, sertifikamın gizlilikle sağlanacağı ile ilgili haklarımın tarafıma bildirilmiş olduğunu.
Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde belgenin yasal ve/veya haklı nedenlerle askıya alınması veya iptali durumunda, belgeyi kullanmaya derhal son vereceğimi ve SERCAN’nın verdiği tüm belge ve eklerini iade edeceğimi. Kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
D.SERCAN’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belgelendirme sınavı başvuru şartlarını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde sercan.com.tr de ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekten,
Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmaktan,
Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında sercan.com.tr telefon ve e-posta vasıtalarından en az biriyle bilgilendirmekle,
Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle ,
Belgelendirmeye esas teşkil eden tüm şartlar hakkında e-posta veya telefon ile adayları bilgilendirmekle ,
Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali, yeniden belgelendirme ve belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler, web sitesinden sercan.com.tr telefon ve e-posta vasıtalarından en az biriyle bilgilendirmekle,
Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge almaya hak kazanan kişilere değişen şartlara uymaları konusunda, www.sercan.com.tr de veya e-posta ile bilgilendirmekle.
Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla .
Belgelendirme başvurusunda bulunan herkesin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.
Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde yetkili mahkeme olarak GAZİANTEP mahkemelerini kabul ederler.

Belge İptali ve Askıya Alma

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Verici kararı ile iptal edilir;
Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne göre, yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
Türk Akreditasyon kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Sercan Belgelendirme Kuruluşu’ nun yetkilerinin iptali durumunda; eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında, gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belgelendirilmiş kişi isteği doğrultusunda.
Belgesi iptal edilen kişiler, Sercan Belgelendirme Kuruluşu web sayfasında Adı Soyadı, Belge numarası, belge tarihi ve iptal tarihi belirtilerek yayınlanır. Belge kopyası da Aday Özlük dosyasında saklanır.
Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 1 (bir) ay içinde Sercan Belgelendirme Kuruluşu’ na göndermek zorundadır.
Belgelendirilmiş kişi, belgesini kaybetmesi durumunda yayınlanmış kayıp ilanını dilekçe ile 7(yedi) iş günü içinde Sercan Belgelendirme Kuruluşu’ na bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Belgenin kaybolması durumunda belgeli kişi, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır.
Belgelendirilmiş kişilerin belgelerinin askıya alınması ve iptal edilmesi ile ilgili itirazlar, Şikayet ve İtiraz Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Komitenin kararı, oy çokluğu ile alınır, Karar Verici tarafından uygulanır.

Logo ve Marka Kullanımı

SERCAN EĞİTİM MESLEKİ YETERLİLİK SINAV BELGELENDİRME TİC.LTD.ŞTİ. logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.
Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.
Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını tek başına kullanamaz.

İşveren Teşviki 6111 Sayılı Kanun
13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 10. Madde kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda MYK-SGK veri bağlantısı (web servisi)  kurularak, Kanun kapsamında uygulanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam eden işverenlerin 12 aydan 54 aya varan işveren primlerinin devlet tarafından karşılanması uygulaması, internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
MYK portalından 6111 sayılı kanunda belirtilen şartları taşıyan tüm mesleki yeterlilik belgesi sahipleri SGK sistemine çevrimiçi olarak iletilmekte, böylelikle işveren primi muafiyetlerinden yararlanacak işverenler, belge ibrazıyla SGK’ya başvuru yapmak zorunda kalmamaktadır.
Bu kapsamda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi 24.633 kişiye ait sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının en az bir ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığı tespit edilmiştir.
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 12 aydan 54 aya kadar işveren prim desteğinden yararlanmasını sağlayan teşvik, Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31.12.2020 yılına kadar devam etmektedir.