TARAFLAR

SERCAN EĞİTİM MESLEKİ YETERLİLİK SINAV BELGELENDİRME TİC.LTD.ŞTİ. Bu sözleşmede SERCAN olarak ifade edilecektir

SERCAN belgelendirme sınavlarına başvuran adaylar. Bu sözleşmede aday olarak ifade edilecektir

İş bu sözleşme, SERCAN belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

GENEL

Bu sözleşme iki nüsha hazırlanır ve biri adaya verilir.
Sözleşme kural ve şartları, SERCAN tarafından, başvuruda bulunan adaylara ve belgelendirilmiş kişilere yazılı , sözlü görüşme ile veya web de duyuru şeklinde aktarımla herhangi bir değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.
İlgili Belgelendirme Programına ilişkin ücret bilgisi SERCAN IN web sayfasında yayınlanır. Sınav ve Belge düzenleme ücreti başvuru sırasında sınavdan önce peşin ödenir.

Sınavdan vazgeçme, çeşitli sebeplerden dolayı sınava girememe durumlarında ya da Askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz.

ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SERCAN’dan almış olduğum …………………… Kapsamlı ……………………………… numaralı Belgemi, SERCAN, MYK ve TURKAK’ a ait logoyu yasal düzenlemelere riayetle birlikte aşağıdaki koşullara uygun kullanacağımı, aksi taktirde tüm yasal sorumlulukların münhasıran tarafıma ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Belgelendirme programının şartlarına ve sınav kurallarına eksiksiz uyacağımı,

Sınavı istediğim bir sınav merkezinde yapılmasını talep ettiğim taktir de SERCAN ile aramda yapılacak sözleşmeye istinaden ilgili Standart ve Ulusal Yeterliliklere göre sınav parçalarını, ilgili makinelerini, sarf malzemelerini zarar vermeyecek şekilde kullanacağımı.

Belge almaya hak kazandığım taktirde kapsamı dahilinde ve yasal düzenlemelere uygun olarak kullanacağımı,

Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebileceğimi. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlayacağımı,

SERCAN’nın WEB sitesinde yayınlanacak Standartların ve Ulusal Yeterliliklerin revizyonu sebebiyle belgelendirme şartlarında yapılacak değişikliklere riayet edeceğimi ve ön bildirim olarak kabul ettiğimi.

Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde SERCAN ‘a zarar verecek şekilde kullanmayacağımı, Kişisel bilgilerimde veya değişiklik olduğunda SERCAN yetkililerine bilgi vereceğimi.

Kişisel bilgilerimde Belgelendirme programındaki şartları sağlayamayacak değişiklik olduğunda SERCAN yetkililerine vakit kaybetmeden bildireceğimi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun Mevzuat ve Logo Kullanım Talimatlarına riayet edeceğimi.

Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde belge gözetim sürelerine uyma konusunda ve SERCAN‘ı bilgilendireceğimi ve şahit evrakları SERCAN’a ulaştırma konusunda tüm sorumlulukların bana ait olduğunu.

Belgelendirme standardı TS EN ISO/IEC 17024 ‘e göre belgeyi almaya hak kazandığım taktirde kullanım hakkının kapsam dahilinde bana, sertifika mülkiyetinin ise SERCAN’a ait olduğunu kabul ettiğimi.

SERCAN, MYK ve TURKAK kuruluşları hakkında yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlarda bulunmayacağımı,

SERCAN’ın WEB (sercan.com.tr) sitesindeki PB.TL02 Belge Kullanım talimatındaki kurallara, bana sağlanan, evraklarımın, sertifikamın gizlilikle sağlanacağı ile ilgili haklarımın tarafıma bildirilmiş olduğunu.

Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde belgenin yasal ve/veya haklı nedenlerle askıya alınması veya iptali durumunda, belgeyi kullanmaya derhal son vereceğimi ve SERCAN’nın verdiği tüm belge ve eklerini iade edeceğimi. Kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SERCAN’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belgelendirme sınavı başvuru şartlarını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde sercan.com.tr de ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekten,

Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmaktan,

Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında sercan.com.tr telefon ve e-posta vasıtalarından en az biriyle bilgilendirmekle,

Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle ,

Belgelendirmeye esas teşkil eden tüm şartlar hakkında e-posta veya telefon ile adayları bilgilendirmekle ,

Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali, yeniden belgelendirme ve belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler, web sitesinden sercan.com.tr telefon ve e-posta vasıtalarından en az biriyle bilgilendirmekle,

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge almaya hak kazanan kişilere değişen şartlara uymaları konusunda, www.sercan.com.tr de veya e-posta ile bilgilendirmekle.

Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla .

Belgelendirme başvurusunda bulunan herkesin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde yetkili mahkeme olarak GAZİANTEP mahkemelerini kabul ederler.